Průkazy MDČR a SPS

Na této stránce přinášíme přehled oficiálně uznávaných českých průkazů. V ČR vydávají průkazy dvě instituce. Ministerstvo dopravy České republiky a jemu podřízená Státní plavební správa.

 


MDČR – Ministerstvo dopravy České republiky

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

Rozdělují se dle dosažené kvalifikace to tří kategorií:

    Velitel námořní jachty pobřežní plavby “C“ (Yachtmaster Coastal)

 • opravňuje k vedení námořní jachty do 16m délky a do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice. Je to nejrozšířenější český průkaz využívaný k pronájmu lodí v zahraničí.

    Velitel námořní jachty mořské plavby “B“ (Yachtmaster Offshore)

 • opravňuje k vedení námořní jachty do 24m délky a do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

    Velitel námořní jachty oceánské plavby “A“ (Yachtmaster Ocean)

 • opravňuje k vedení jachty do 24m délky bez omezení vzdálenosti.

 

DOKLADY A NÁLEŽITOSTI POTŘEBNÉ K VYDÁNÍ PRŮKAZU

Námořní jachta oprávnění „C“

 •     žádost s osobními daty žadatele
 •     úspěšně složenou teoretickou zkoušku (písemná i ústní)
 •    úspěšně složenou praktickou zkoušku na moři doloženou praxí v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty.  Potvrzení o praktické zkoušce   obdržíte po absolvování kapitánského kurzu u naší společnosti Nautica360.

Možná je však i tato alternativa - držitelé chorvatského průkazu B mohou praxi doložit kopií průkazu a jachtařskou knížkou nebo lodním deníkem, které dokladují, že máte napluto ve funkci kapitána (velitele námořní jachty) minimálně 500 NM.

 •     osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
 •     věk minimálně 18 let
 •     zaplacený správní poplatek 500,- Kč
 •     2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele
 •     k obnovení průkazu po 10 letech je potřeba doložit uplutých 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 10-ti letech
 •     VHF průkaz - dle novely vyhlášky ze dne 15.6.2013 již není průkaz radiotelefonisty, vydaný ČTU nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU, k vydání kapitánského průkazu vyžadován. Je však potřeba k samotné plavbě a zapůjčení lodi.

 

Námořní jachta oprávnění „B“

 •     žádost s osobními daty žadatele
 •     doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
 •     doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1500 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka)
 •     úspěšně složenou teoretickou zkoušku (písemná i ústní)
 •     osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
 •     věk minimálně 18 let
 •     zaplacený správní poplatek 500,- Kč
 •     2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

 

Námořní jachta oprávnění „A“

 •     žádost s osobními daty žadatele
 •     doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
 •     doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 NM od pobřežní linie
 •     úspěšně složenou teoretickou zkoušku (písemná i ústní)
 •     osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
 •     věk minimálně 18 let
 •     zaplacený správní poplatek 500,- Kč
 •     2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

 

ZKOUŠKY

Praktická část - týdenní kurz na moři pořádaný naší společností pod vedením certifikovaného instruktora

Teoretická část - písemnou a ústní formou před komisí

Teoretická zkouška se skládá ze 6 předmětů:

 •     Navigace - navigační příklad, + ústní zkouška
 •     Meteorologie - ústní zkouška
 •     Plavební nauka - ústní zkouška
 •     Základy poskytování první pomoci - ústní zkouška
 •     Plavební právo a předpisy - ústní zkouška
 •     Základy angličtiny - ústní zkouška

Poplatek za absolvování zkoušky je 500Kč. Doporučujeme absolvovat před zkouškou i přípravný teoretický kurz v našem školícím středisku.


 

SPS – státní plavební správa

Vůdce malého plavidla (VMP) a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (MPZ)

Tento průkaz považujeme pro námořní jachting za nevhodný. Důvodem je omezení pro plavbu do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů a do síly větru 4° Beaufortovy stupnice. Většina charterových plachetnic má již dnes vestavěné GPS sledování a je tak snadné dokázat, že jste překročili povolenou vzdálenost od břehu.

Pro více informací o VMP průkazech pokračujte ZDE.


Za účelem získání těchto průkazů pořádá naše školicí středisko Ostrava teoretické kurzy dle vyhlášených termínů nebo dle požadavků zájemců. Součástí kurzů jsou studijní materiály.

Školicí středisko Ostrava je provozováno jako OSVČ. Vzniklo v roce 1991 a navázalo na tradici školicího střediska ČSTV. Od roku 1991 provádělo středisko školení pro potřeby ČSTV, SVAZARMU, SPS , ČANY a MDČR. Za tuto dobu získalo potřebný průkaz více než 1400 účastníků.

Vedoucím střediska je Jiří Samson, který začal s jachtingem v roce 1978 v polské Jasrtarni, kde také získal svůj první průkaz „ sternika jachtowego „. Později si udělal české průkazy, a nyní vlastní průkaz MDČR – Velitel námořní jachty oceánské plavby A. Je rovněž instruktorem a zkušebním komisařem jmenovaným MDČR.

VÍCE INFORMACÍ

 

Doba platnosti všech výše uvedených průkazů je 10 let. Následně je potřeba podat žádost o prodloužení a doložit upluté míle za posledních 10 let.

Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu způsobilosti s oprávněním C musí být doložena (platné pro průkazy - nově vydávané od 1.1.2019):

 • dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 10 letech před skončením doby splatnosti tohoto průkazu
 • platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců
 • dokladem o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 500Kč)
 • aktuální barevnou fotografií o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele